Privacy policy - Uitzendkrachten

In het kader van uw gebruik van het platform van PHC BV (0821.648.693) met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 8, 9140 Temse (hierna: “UWORX”), zal de UWORX bepaalde persoonsgegevens verzamelen en overmaken aan de klant voor wie jij in naam en voor rekening van UWORX opdrachten zal uitvoeren (hierna: de “Opdrachtgever”). 

Deze gegevens worden door UWORX en de Opdrachtgever verwerkt met het oog op werving en selectie, jobmatching, de nakoming van de wettelijke verplichtingen inzake de tewerkstelling van arbeidskrachten en het socialezekerheidsrecht en de van de overeenkomst die u met UWORX sluit. UWORX en de Opdrachtgever verwerken de volgende persoonsgegevens in hun hoedanigheid van co-verwerkingsverantwoordelijken

Indien u solliciteert, erkent en aanvaardt u dat de persoonsgegevens die u verstrekt heeft kunnen worden overgemaakt aan de Opdrachtgever in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die u met UWORX sluit.

Persoonsgegeven - Verwerkingsgrond

Profielfoto - Jouw toestemming

Naam - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Nationaliteit - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Geboortedatum/ land/ plaats - Wettelijke verplichting in het kader van loonberekening/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Statuut - Wettelijke verplichting in het kader van loonberekening/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Domicilie - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Verblijfplaats - Jouw toestemming/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Skills & Interesses - Jouw toestemming/ Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

 • Opleidingen 
 • Attesten 
 • Talen 
 • Rijbewijzen 
 • Computerskills
 • Interesses

 

Review Werknemer - Jouw toestemming/ Noodzakelijk in de uitvoering van de Overeenkomst met jou

 

​​​​​​Persoonsgegeven - Verwerkingsgrond

Profielfoto - Jouw toestemming

Naam - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Nationaliteit - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Geboortedatum - Wettelijke verplichting in het kader van loonberekening/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Statuut - Wettelijke verplichting in het kader van loonberekening/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Kinderen ten laste - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Gsm - Jouw toestemming/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Domicilie - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Verblijfplaats - Jouw toestemming/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Skills & Interesses - Jouw toestemming/ Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

 • Opleidingen 
 • Attesten 
 • Talen 
 • Rijbewijzen 
 • Computerskills
 • Interesses
   

Medische gegevens** - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid/ Noodzakelijk om jouw vitale belangen te beschermen

Review Werknemer - Jouw toestemming/ Noodzakelijk in de uitvoering van de Overeenkomst met jou

** Deze gegevens worden enkel verzameld met betrekking tot opdrachten waar de verwerking noodzakelijk is of in het kader van arbeidsongevallen die zich hebben voorgedaan;

Daarnaast zal UWORX bijkomend door u aangeleverde persoonsgegevens verwerken in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Dit betreffen onder meer de volgende persoonsgegevens: 

Persoonsgegeven - Verwerkingsgrond

Identiteitskaart* - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Studentenkaart - Jouw toestemming/ Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Email* - Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Burgerlijke staat - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

INSZ-nummer - Jouw toestemming/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou/ Wettelijke verplichting om het verlaagd RSZ-tarief te kunnen controleren en toepassen

GSM - Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Bankrekeningnummer* - Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Domicilie* - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Skills & Interesses - Jouw toestemming/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

 • Opleidingen 
 • Attesten 
 • Talen 
 • Rijbewijzen 
 • Computerskills
 • Interesses


Jobagenda - Wettelijke verplichting/ Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Historiek - Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Sollicitaties - Noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst met jou

Review Werkgever - Jouw toestemming/ Noodzakelijk in de uitvoering van de Overeenkomst met jouUw rechten & contact: Indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door één van deze partijen, kan u zich richten tot één van de partijen door een e-mail te sturen zoals hieronder aangegeven met vermelding van de rechten die u wilt uitoefenen en met een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant).

Voor UWORX: per email: helpdesk@uworx.com | per post: PHC BV, Kapelanielaan 8, 9140 Temse
Voor de Opdrachtgever: op de desbetreffende pagina van de Opdrachtgever

U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren, te wissen, de verwerking ervan te beperken of een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt door de partijen in dit kader.

Indien u om een overzicht van uw door ons verzamelde persoonsgegevens verzoekt, zal de desbetreffende partij u binnen een redelijke termijn een PDF-document verstrekken.

In bepaalde gevallen kan een partij uw verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren vanwege onder meer, maar niet uitsluitend, de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De partij in kwestie zal deze weigering altijd motiveren met een uitleg van de reden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: Afhankelijk van het doel en de context van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen medewerkers van UWORX toegang hebben tot uw persoonsgegevens. UWORX doet beroep op derde partijen voor het uitvoeren van de overeenkomst met u. De verstrekking van gegevens aangeduid met een * aan deze partijen is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Voorbeelden van zulke derde partijen zijn onder meer betalingsdiensten en financiële instellingen, dienstverleners van maatlijdcheques, mail- en postdiensten, werkgevers in het kader van outplacementprocedures alsook softwareleveranciers waaronder PRATO in het kader van het testen en bugfixing van de software. UWORX garandeert dat zulke derde partijen een gelijkaardig niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot uw persoonsgegevens hanteren.

Doorgifte naar een niet EER-land of Zwitserland: Indien uw gegevens dienen te worden gedeeld buiten de EER of Zwitserland (vb. i.k.v. detachering) zullen wij u hier voorafgaandelijk van in kennis stellen en toezien op afdoende bescherming van uw gegevens en naleving van de privacyrechten binnen dit ontvangende land of organisatie.

Bewaringstermijn: Uw gegevens worden ten minste gedurende de wettelijk voorgeschreven periode bewaard. Tenzij u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd 5 jaar na het verwijderen van uw account.

Wijzigingen: Wij kunnen van tijd tot tijd en om welke reden dan ook deze privacyverklaring aanpassen, aanvullen of verbeteren aangezien dit betrekking heeft op het toekomstig gebruik van de Applicatie. Deze wijzigingen zullen via het Uworx-platform communiceren en, waar nodig, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. Wij raden u aan dit Privacy Statement te raadplegen wanneer u het Uworx-platform gebruikt om op de hoogte te blijven van onze verwerkingsactiviteiten en de manieren waarop wij uw privacy kunnen beschermen.

Download de app