Algemene voorwaarden
0pdrachtgevers - Uitzendkrachten

Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 22 mei 2023 van toepassing op het gebruik van de online softwareplatformen en applicaties die worden aangeboden door PHC BV met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 8, 9140 Temse, en  ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0821.648.693 (hierna: “Uworx”) in het kader van een “Software-as-a-Service”-model aan Opdrachtgevers voor de uitvoering van interimopdrachten door Uworx (het “Uworx-platform”) en het ter beschikking stellen van werknemers (“Uitzendkracht(en)”) ten behoeve van de derden (hierna “Opdrachtgever”) in het kader van uitzendarbeid overeenkomstig de wet van 24 juli 1987 alsook de collectieve arbeidsovereenkomsten die op van toepassing zijn op dit type arbeidsbetrekking (de “Diensten”).


Definities

Arbeidsovereenkomst:  de overeenkomst gesloten tussen de Uitzendkracht en Uworx in het kader van de uitvoering van de Opdracht bij de Opdrachtgever;

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

Diensten: de diensten die door Uworx met behulp van het Uworx-platform aan de Opdrachtgever en door haar aangeduide Uitzendkrachten worden geleverd, zoals verder bepaald in (i) deze Algemene Voorwaarden, (ii) de specifieke voorwaarden met de Opdrachtgever, en (iii) de Uitzendkrachtovereenkomst;

Medewerker: iedere natuurlijke persoon die (i) door de Opdrachtgever werd geautoriseerd om in het kader van de Overeenkomst één of meerdere functies, functionaliteiten en/of modules van het Uworx-platform te gebruiken;

Opdrachtgever: de klant die met UWorx een overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van minstens één module van het Uworx-platform;

Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Uworx en de Opdrachtgever omtrent het gebruik door deze laatste van het Uworx-platform en de Diensten, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken;

Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die toegetreden is tot de Eindgebruikersovereenkomst en waarvan de Opdrachtgever toegang heeft tot de persoonsgegevens en welke desgevallend opdrachten kan uitvoeren in naam en voor rekening van Uworx;

Uitzendkrachtovereenkomst: de algemene gebruiksvoorwaarden aangaande het Uworx-platform die door een Uitzendkracht dienen te worden aanvaard teneinde van het Uworx-platform gebruik te kunnen maken;

Uworx-platform: de online softwareplatformen en applicatie van Uworx die door de Opdrachtgever en haar Medewerkers worden gebruikt;
 

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten overeengekomen tussen Uworx en de Opdrachtgever en het gebruik van het Uworx-platform door de Opdrachtgever. 

1.2 Het Uworx-platform is een online systeem en applicatie die door Opdrachtgevers kan worden gebruikt voor het afnemen van de Diensten van Uworx. Gelet op de functionaliteiten van het Uworx-platform en de aard van de gegevens die hierop worden verwerkt, dienen Opdrachtgevers zich akkoord te verklaren met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden om gebruik te maken van het Uworx-platform en de Diensten. 
 

2. GEBRUIK VAN HET Uworx PLATFORM

2.1 Uworx zal voor de duur van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever en de door haar aangeduide of toegelaten Medewerkers (i) toegang verlenen tot het Uworx-platform en meer bepaald de modules overeengekomen tussen de Partijen, en (ii) de Diensten verlenen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. 

2.2 De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat haar Medewerkers de gebruiksverplichtingen en -restricties opgenomen in deze Algemene Voorwaarden dienen te aanvaarden alvorens zij gebruik kunnen (blijven) maken van het Uworx-platform. Om de Medewerkers toegang te geven tot het Uworx-platform, dient een aangestelde van de Opdrachtgever in de beheerdersmodule van het Uworx-platform een opgave te doen van het emailadres van dergelijke Medewerker, waarna deze door Uworx worden uitgenodigd om zich aan te melden op het Uworx-platform. Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van Medewerker en het toekennen van rechten op het Uworx-platform aan iedere individuele Medewerker.

2.3 Uworx verleent de Opdrachtgever een herroepbare, opzegbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie van beperkte duur om gebruik te maken van het Uworx-platform, en meer bepaald deze modules die door Uworx werden toegekend. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht zolang de Opdrachtgever minstens één profiel op het Uworx-platform heeft. 

2.4 De Opdrachtgever waarborgt dat deze het Uworx–platform enkel zal gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden, in het kader van de Diensten die zij afneemt. Het is niet toegestaan om het Uworx-platform te gebruiken voor (i) het bekomen van contactgegevens van derde partijen, (ii) het afnemen van Diensten in naam en voor rekening van derde partijen en (iii) commerciële doeleinden van derde partijen anders dan die van de Opdrachtgever zelf.

2.5 De Opdrachtgever waarborgt persoonlijke toegangscode(s) van haar profielen en de profielen van Medewerkers strikt confidentieel te houden en deze niet aan derden door te geven. De Opdrachtgever zal Uworx onmiddellijk per email of telefonisch met schriftelijke bevestiging op de hoogte brengen van enige ongeoorloofde toegang tot het Uworx-platform of indien de Opdrachtgever vermoedt dat een persoonlijke toegangscode niet langer confidentieel is.

2.6 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de hardware en software die nodig is om gebruik te maken van het Uworx-platform zoals gedocumenteerd in de FAQ die kan worden geraadpleegd op: FAQ. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig updaten van de software en hardware die nodig is om gebruik te maken van het Uworx-platform alsook de updates van het Uworx-platform door te voeren. Uworx heeft het recht om de minimum-hardware en -software-vereisten zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. 

2.7 De Opdrachtgever waarborgt dat de gegevens die deze aan Uworx via het Uworx-platform verstrekt accuraat, actueel, waarheidsgetrouw en correct zijn. De Opdrachtgever waarborgt in het bijzonder dat de volgende (niet-limitatieve) lijst van gegevens in overeenstemming met dit artikel worden ingevoerd:

 • Alle gegevens die betrekking hebben op de identiteit van de eindgebruiker waaronder maar niet beperkt tot vennootschapsnaam, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer;
 • Alle medische vereisten die noodzakelijk zijn in de kader van de veiligheid van de Uitzendkrachten in de uitvoering van arbeidsovereenkomsten.

  2.8 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat het invullen van gegevens in strijd met de verplichtingen die op de Opdrachtgever rusten, aanleiding kan geven tot terugvorderingen of bijkomende heffingen van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen ten gevolge van de uitvoering van de Arbeidsovereenkomsten en zal Uworx schadeloos stellen voor enige schade die uit de een inbreuk op dit artikel voortvloeit waaronder maar niet beperkt tot schadeclaims van derde partijen, bijkomende heffingen, terugvorderingen en boetes van overheidsinstanties, juridische kosten en de werkuren die nodig zijn om de fout van de Opdrachtgever te verhelpen. 

  2.9 De Opdrachtgever erkent dat deze zelf zal instaan voor het maken van minstens één kopie van de door hem via het Uworx-platform ter beschikking gestelde gegevens. 

  2.10 De Opdrachtgever zal Uworx onverwijld telefonisch of per email op de hoogte brengen indien bepaalde functionaliteiten van het Uworx-platform, in bijzonder in het kader van de aanmaak van het profiel van de Opdrachtgever, Opdrachten of het selecteren van Uitzendkrachten niet werken of gebreken vertonen. In zulk geval zal de Opdrachtgever geen Opdrachten plaatsen via het Uworx-platform tot de Opdrachtgever de schriftelijke bevestiging van Uworx heeft gekregen dat deze gebreken zijn verholpen. Uworx is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen onder dit artikel niet nakomt. 
   

3. OPDRACHTEN
 

AANMAAK OPDRACHTEN

 1. De Opdrachtgever die een Opdracht aanmaakt, verklaart en waarborgt dat deze op de hoogte is van en voldoet aan de wettelijke vereisten voor arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid zijn, gesloten conform de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, alsook conform de collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op dit type arbeidsbetrekking. De Opdrachtgever is exclusief verantwoordelijk om het bewijs te leveren betreffende nakoming van de wettelijke vereisten, in het bijzonder wat betreft de vereiste van flexibiliteit voor de tewerkstelling van tijdelijke arbeidskrachten.
   
 2. De Opdrachtgever is exclusief verantwoordelijk voor de gegevens die deze verstrekt met het oog op het opmaken van de Arbeidsovereenkomst door Uworx, en in de door de wet voorziene gevallen, voor het bekomen van de vereiste vergunningen en het naleven van enige procedures. Hij heeft eveneens de verplichting om de juiste gegevens te verstrekken betreffende de lonen van zijn vast personeel en alle aanvullende voordelen en hun toekenningsvoorwaarden.
   
 3. De Opdrachtgever verklaart en waarborgt dat deze bij het aanmaken van Opdrachten de volgende gegevens correct in het Uworx-platform zal invoeren: Taakomschrijving, begin- en einddatum en plaats van de Opdracht, afdeling waar de Uitzendkracht te werk wordt gesteld, medische verklaringen, kwalificaties, opleidingen en/of technische attesten die vereist zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een Uitzendkracht en Loon en terugbetaalde kosten.
   
 4. De Opdrachtgever zal Uworx onverwijld telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen van elke wijziging van de voorwaarden opgenomen in de Arbeidsovereenkomst en/of Opdracht (bijvoorbeeld: begindatum, einddatum, afdeling, afwezigheid van de Uitzendkracht, enz.). Uworx stelt pas een Arbeidsovereenkomst op vanaf het moment dat de Opdrachtgever Uworx verwittigt van de tewerkstelling. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van een laattijdige verwittiging.

 

UITVOERING OPDRACHTEN

 1. De Uitzendkracht mag enkel normale werkzaamheden vervullen, met uitsluiting van alle arbeid beschermd of verboden door een bijzondere reglementering zoals ongezonde, gevaarlijke, boven- en ondergrondse werkzaamheden. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe alle maatregelen betreffende de veiligheid van de Uitzendkrachten in acht te nemen zoals opgesomd in de wetgeving op de uitzendarbeid en de wetgeving op de bescherming van de jongeren op het werk. In het bijzonder dient de Opdrachtgever zich te verzekeren van de kwalificaties van de Uitzendkracht. De Opdrachtgever informeert de Uitzendkracht over de risico's eigen aan de werkpost, geeft een aangepaste opleiding en stelt de arbeidskledij en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.
   
 2. Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van Uworx is het de Opdrachtgever verboden de Uitzendkracht een andere taak toe te vertrouwen dan deze waarvoor hij ter beschikking werd gesteld; in het bijzonder mag de Opdrachtgever de Uitzendkracht zonder akkoord van Uworx niet inzetten voor de bediening van machines, toestellen, voertuigen, goederen, vervoer of behandeling van waarden of speciën, van welke aard dan ook.
   
 3. De Opdrachtgever heeft de verplichting de Uitzendkracht te laten genieten van dezelfde voordelen in natura als zijn vast personeel zoals refter, dranken, vervoer, enz. 
   
 4. In toepassing van de DIMONA-wetgeving (onmiddellijke tewerkstellingsaangifte) is Uworx ertoe gehouden elke tewerkstelling van een Uitzendkracht officieel aan te geven aan de RSZ VOOR de aanvang van de effectieve tewerkstelling bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft de verplichting Uworx onmiddellijk te verwittigen indien deze Uitzendkrachten van Uworx wil tewerkstellen in de verschillende afdelingen van zijn onderneming en dit voor het begin van de tewerkstelling van de Uitzendkracht(en). 
   
 5. De Opdrachtgever die een ongeschiktheid in de kwalificaties van de Uitzendkracht zou bemerken, is ertoe gehouden dit binnen de eerste vier prestatie-uren van de Opdracht aan Uworx bekend te maken. De Opdrachtgever verwittigt Uworx schriftelijk over elke vertraging of tekortkoming van de Uitzendkracht. Uworx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de afwezigheid op het werk van de Uitzendkracht(en).
   
 6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd beroep te doen op de diensten van Uworx ingeval van staking, lock-out, tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken of wegens slecht weer in zijn bedrijf, voor de exploitatiezetel, de afdeling of beroepscategorie waarop deze gebeurtenissen betrekking hebben. Indien de Arbeidsovereenkomst omwille van een van deze gebeurtenissen niet kan uitgevoerd worden bij de Opdrachtgever, zal Uworx geen loon noch enige vergoeding aan de Uitzendkracht verschuldigd zijn en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het ontbinden of verbreken van de Arbeidsovereenkomst(en) en Opdracht(en).
   

ARBEIDSONGEVALLEN

 1. Tijdens de gehele duur van de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever, is deze, overeenkomstig de wet, verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsreglementering (bijvoorbeeld arbeidsduur, nachtarbeid, feestdagen, enz.) en voor de naleving van de bepalingen inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers die op de tewerkstellingsplaats gelden. De Opdrachtgever is in het bijzonder verantwoordelijk voor de mededeling van de inlichtingen die betrekking hebben op de veiligheid van de Uitzendkrachten en voor het verschaffen aan Uworx van een ondertekende werkpostfiche voor de aanvang van de Opdrachten, dit na raadpleging van zijn Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en/of zijn Externe preventiedienst. 
   
 2. Wanneer een Uitzendkracht slachtoffer is van een arbeidsongeval, moet de Opdrachtgever, na eerst alle vereiste dringende maatregelen getroffen te hebben, Uworx onmiddellijk verwittigen en alle noodzakelijke informatie verschaffen voor het invullen van de arbeidsongeval aangifte. Indien de Opdrachtgever laattijdig of helemaal geen inlichtingen verstrekt aangaande het arbeidsongeval is de Opdrachtgever rechtstreeks verantwoordelijk. 
   
 3. Aangezien de Uitzendkracht onder het toezicht en het gezag van de Opdrachtgever staat tijdens de Opdracht, is de Opdrachtgever aansprakelijk zoals voorzien bij art. 1384 lid 3 B.W. Bijgevolg is enkel de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de Uitzendkracht.
   

VERLONING UITZENDKRACHTEN

 1. Uworx is niet verantwoordelijk: voor leningen of voorschotten in natura of speciën toegekend door de Opdrachtgever aan de Uitzendkracht. De terugvordering door de Opdrachtgever van de kosten veroorzaakt door het privégebruik van de telefoon van de Opdrachtgever door de Uitzendkracht, door het gebruik van maaltijden aangeboden in de kantine, door wettelijk geoorloofde aankopen door de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever, enz. gebeurt zonder tussenkomst van Uworx. In geen enkel geval kan Uworx aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, diefstal of verdwijning van materialen, waren, waardepapieren en goederen toevertrouwd aan de Uitzendkracht, of enig ander bedrieglijk nadeel veroorzaakt door de Uitzendkracht.
   
 2. De Uitzendkracht ontvangt een voorschot op zijn loon voor elke overeenkomst; het saldo wordt eens per maand vereffend. Alle betalingen geschieden via bank- of postrekening.
   
 3. De effectief gepresteerde uren worden gefactureerd. De werkonderbrekingen ten gevolge van pauze, maaltijden enz., alsook de nietgepresteerde uren die door de Opdrachtgever normaal vergoed worden aan zijn vast personeel (bijvoorbeeld inhaalrustdagen wegens arbeidsduurvermindering, voor overuren of tewerkstelling op een feestdag, bijkomende feestdagen of vervangingsdagen van feestdagen die samenvallen met een inactiviteit dag), worden beschouwd als arbeidsuren en ook als dus danig gefactureerd. De Opdrachtgever verbindt er zich toe Uworx zonder verwijl te informeren ingeval van afwezigheid van de Uitzendkracht op de tewerkstellingsplaats. Indien hij dit nalaat worden de afwezigheidsuren gefactureerd. 
   
 4. De handtekening van de Opdrachtgever op de prestatiestaten garandeert de juistheid van de gegevens en de erkenning van de correcte uitvoering van de prestaties door de Uitzendkracht. De Opdrachtgever verzaakt aan zijn recht de handtekeningen van zijn aangestelde of mandatarissen op de prestatiestaten te betwisten.

 

4.  BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST OF OPDRACHTEN

 1. De Opdrachtgever die éénzijdig en voor het verstrijken van de termijn de bovengenoemde overeenkomst of Opdracht beëindigt dan wel de gegevens zoals opgesomd in artikel 3.3 minder van 48 uur voor de aanvang van de Opdracht wijzigt, uitgezonderd wegens dringende redenen in hoofde van Uworx of de Uitzendkracht, is ertoe gehouden aan Uworx een schadevergoeding te betalen indien dit tot gevolg heeft dat de Opdracht niet meer kan worden uitgevoerd of wordt geweigerd door de Uitzendkracht. De forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan de som van de facturen die Uworx zou hebben opgemaakt bij uitvoering van de overeenkomst, met een minimum van 100 euro per kalenderdag.  Dit onverminderd het recht van Uworx om eventueel bijkomende schadevergoedingen te vorderen. 
   
 2. Deze forfaitaire schadevergoeding is eveneens verschuldigd ingeval van nietigheid van de overeenkomst tussen Uworx en de Opdrachtgever, te wijten aan een tekortkoming van deze laatste aan de hem door de wet opgelegde verplichtingen of onjuiste inlichtingen door hem verschaft bij het afsluiten van de overeenkomst. Uworx behoudt zich echter het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen.
   
 3. Ingeval de overeenkomst van de Uitzendkracht, ter beschikking gesteld bij de Opdrachtgever, vroegtijdig wordt beëindigd, zal Uworx alles in het werk stellen om onmiddellijk een geschikte vervanger te vinden. Partijen komen expliciet overeen dat dit een middelenverbintenis, en niet een resultaatsverbintenis, betreft in hoofde van Uworx. 

 

5. FACTURATIE

 1. De facturatie geschiedt op basis van de vermeldingen aangebracht op de hierbovengenoemde prestatiestaten en de oorspronkelijk overeengekomen facturatiecoëfficiënt/tarief. Behoudens tegengesteld beding, worden de lonen en vergoedingen betaald voor speciale prestaties, (zoals overuren, ploegenarbeid, nachtarbeid, zon- en feestdagen., enz.) vermenigvuldigd met dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de Uitzendkracht die de Opdracht uitvoert. Indien gefactureerd wordt aan de hand van een facturatietarief, wordt dit tarief verhoudingsgewijs aangepast voor deze speciale prestaties. De facturatiecoëfficiënt/tarief wordt eveneens aangepast ingeval van wettelijke of reglementaire wijzigingen die een invloed hebben op de kostprijs van uitzendarbeid. Elk aangevat kwartier is volledig verschuldigd. Een dagelijks minimum van 3 uren zal steeds aangerekend worden aan de Opdrachtgever.
   
 2. De prestaties van de Uitzendkracht zullen, tenzij anders overeengekomen, wekelijks gefactureerd worden op basis van de prestatiestaten, behoorlijk ingevuld en ondertekend door de Uitzendkracht en de Opdrachtgever of zijn afgevaardigde. De prestatiestaten moeten uiterlijk maandag volgend op de week waarin de prestaties werden verricht toekomen bij Uworx, die de overeenkomst opstelde.
   
 3. De Opdrachtgever erkent dat Uitzendkrachten niet gemachtigd zijn om de facturen van Uworx te innen.
   
 4. Elke factuur uitgaande van Uworx geldt als definitief aanvaard door de Opdrachtgever indien zij niet het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde betwisting, per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na ontvangst.
   
 5. De facturen van Uworx zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting. Ingeval van achterstand of betwisting zijn alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, ogenblikkelijk en zonder uitstel opeisbaar. De wanbetaling brengt van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, nalatigheidinterest mee van 12% per jaar. 
   
 6. Uworx heeft het recht, maar niet de verplichting, om, naar haar discretie, bij wanbetaling, een ingebrekestelling te sturen waarbij aan de Opdrachtgever de mogelijkheid gegeven wordt om zich volledig te kwijten van de achterstallige factuurschuld door betaling van het factuurbedrag, meer de intresten en verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 60,00 € per ingebrekestelling, mits volledige betaling binnen de gestelde termijn. Indien Uworx van deze mogelijkheid geen gebruik wenst te maken, of indien de Opdrachtgever niet tot volledige betaling binnen de gestelde termijn overgaat, zal Uworx zelf alle openstaande bedragen invorderen of derden hiermee kunnen belasten. Partijen voorzien dat in deze veronderstellingen de nalatigheidinteresten (ook zonder in gebrekestelling) ten belope van 10% op jaarbasis verschuldigd blijven, en dat de schade welke Uworx lijdt ingevolge de wanbetaling 15% bedraagt van de totaal nog verschuldigde bedragen, schadevergoeding welke naast en boven de intresten verschuldigd zal zijn, zelfs zonder ingebrekestelling en zonder bijkomend bewijs van Uworx te behoeven, maar onder voorbehoud van het recht van Uworx een grotere schade te bewijzen. 


6. SCHORSING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN UWORX

 

 1. Uworx behoudt zich het recht voor om, zonder vergoeding verschuldigd te zijn of opzeggingstermijnen in acht te moeten nemen, Uitzendkrachten terug te trekken ingeval van laattijdige betaling of niet-naleving door de Opdrachtgever van de arbeidswetgeving, van de goede zeden op de arbeidsplaats of van onderhavige algemene voorwaarden. In geval van staking, lock-out, tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken of wegens slecht weer binnen de onderneming van de Opdrachtgever is Uworx er wettelijk toe gehouden zijn Uitzendkrachten terug te trekken. De Opdrachtgever is ertoe gehouden Uworx te verwittigen wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen in zijn onderneming.
   
 2. Uworx behoudt zich eveneens het recht voor om, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn of enige opzegtermijn in acht te moeten nemen, de Opdrachtgever de toegang tot het Uworx-platform te ontzeggen en de licentie te schorsen dan wel definitief op te zeggen indien de Opdrachtgever zich in één van de situaties zoals opgesomd in artikel 6.1 bevindt. 
   

Uworx behoudt zich het recht voor om zonder vergoeding of opzeggingstermijnen in acht te nemen, een einde te stellen aan al haar commerciële engagementen in het geval van manifest misbruik door de Opdrachtgever of bij overmacht.

7. VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET UWORX-PLATFORM

 1. De Opdrachtgever zal zich onthouden van: 
 • het verrichten van enige handeling in of het adverteren voor gelijk welke illegale activiteit die de rechten van Uworx of een derde partij zou kunnen schenden;
 • het bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van materiaal via het Uworx-platform dat betrekking heeft op pornografie, obsceniteit, discriminatie, haat, of gelijk welk ander materiaal waarvan het bezit en/of de ter beschikking stelling aanleiding kan geven tot gerechtelijke vervolging;
 • het bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van enig materiaal, met inbegrip van teksten, boodschappen, data, afbeeldingen, muziek, beeldmateriaal, computerprogramma’s en/of databanken die het (intellectueel) eigendomsrecht van anderen schendt;
 • het verzamelen, verwerken, bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) in zoverre deze informatie lasterend of onterend is en/of de handeling strijdig is met de wetgeving aangaande de bescherming en/of verwerking van persoonsgegevens;
 • het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de infrastructuur van en/of beheerd door Uworx voor het versturen van ongevraagde commerciële communicaties (zoals, maar niet beperkt tot, spam, flames, mail bombs, …); 
 • het reverse engineerenof decompileren van het Uworx-platform;
 • het verrichten van handelingen die bestraft worden of kunnen bestraft worden op basis van de wetgeving aangaande computercriminaliteit, alsook het ter beschikking stellen van computerprogramma’s of andere hulpmiddelen die in dit verband kunnen worden gebruikt.

 

 1. In geval er een virus of een ander destructief element wordt aangetroffen, zullen partijen onmiddellijk het nodige doen om het virus te verwijderen. De Partijen brengen elkaar op de hoogte wanneer virussen of andere destructieve elementen worden ontdekt.
   
 2. Uworx is te allen tijde gerechtigd om gerechtelijke stappen te ondernemen en/of samen te werken met gerechtelijke instanties wanneer haar Diensten of het Uworx-platform worden misbruikt, zonder dat zij de verplichting heeft om de Opdrachtgever hiervan voorafgaand in kennis te stellen. Uworx behoudt zich dan ook het recht voor om de nodige informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever of diens aangestelden, te verstrekken aan de bevoegde overheidsinstanties wanneer zij in kennis wordt gesteld van het feit dat de Opdrachtgever met behulp van de door Uworx geleverde Diensten potentieel illegale handelingen verricht.


 

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepaling, is de aansprakelijkheid van Uworx voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in het leveren van de Diensten, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldend als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade geleden door de Opdrachtgever, tot maximaal het bedrag van de door Uworx ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Overeenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Uworx voor directe schade zal in ieder geval in totaal nooit meer bedragen dan EUR 5.000,00 (vijfduizend euro) per schadegeval. De aansprakelijkheid van Uworx voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden is evenwel uitdrukkelijk uitgesloten, en de Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze uitsluiting.
   
 2. In geen enkel geval zal Uworx de Opdrachtgever vrijwaren of instaan voor de vergoeding van enige schade en/of kosten die door de Opdrachtgever worden opgelopen indien deze:

  (i) geheel of gedeeltelijk werden veroorzaakt door (i) een fout van de Opdrachtgever of een Medewerker, (ii) een onoordeelkundig gebruik van het Uworx-platform of de Diensten, (iii) door een gebruik vanwege de Opdrachtgever of een Medewerker dat niet strookt met een normaal gebruik, zoals voorzien in de instructies van Uworx; 

  (ii) ontstaan is naar aanleiding van een krachtens de Opdrachtgever of Medewerker of deze Overeenkomst verboden handeling;

  (iii) veroorzaakt werd door overmacht, toeval, een onwetendheid of door de beperkingen die volgen uit de stand van de wetenschap en techniek op het ogenblik van de dienstverlening. Voor de toepassing van dit artikel worden fouten van derden beschouwd als overmacht.

 3. De Opdrachtgever zal Uworx vrijwaren of instaan voor de vergoeding van enige schade en/of kosten die door de Uworx worden opgelopen ten gevolge van:
   
 4. (i) een fout of nalatigheid van de Opdrachtgever of een Medewerker, (ii) een onoordeelkundig gebruik van het Uworx-platform of de Diensten, (iii) door een gebruik vanwege de Opdrachtgever of een Medewerker dat niet strookt met een normaal gebruik, zoals voorzien in de instructies van Uworx;
   
 5. ontstaan is naar aanleiding van een krachtens de Opdrachtgever of Medewerker of deze Overeenkomst verboden handeling of inbreuk op één van de verplichtingen die overeenkomstig de overeenkomst op de Opdrachtgever rusten, in het bijzonder maar niet beperkt tot de artikelen 2, 3, 4 en 7 van deze Algemene Voorwaarden;

 

9. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

 

 1. Op alle gegevens die Uworx van Opdrachtgever en/of haar Medewerkers ontvangt en/of verwerkt in het kader van het verlenen van de Diensten en in het bijzonder de verwerkingsactiviteiten, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt of het normale gebruik van het Uworx-platform en Diensten anders uitwijst. 
   
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover: 

  (i) Opdrachtgever en/of de Medewerker(s) heeft aangegeven om gegevens aan één of meerdere derden te verschaffen;
  (ii) het verstrekken van de gegevens aan één of meerdere andere Uitzendkracht(en) rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de functionaliteiten van het Uworx-platform;
  (iii) er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken, of indien deze terbeschikkingstelling noodzakelijk is voor de verwerking van de Gegevens en/of het functioneren van het Uworx-platform.

   

10. DUUR, SCHORSING EN BEËINDIGING

 1. Deze Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en is van kracht indien de Opdrachtgever toegang heeft tot het Uworx-platform en/of Diensten afneemt
   
 2. Indien deze Overeenkomst beëindigd is, zal Uworx, op aangeven van de Opdrachtgever, alle gegevens van de Opdrachtgever die nog steeds ter beschikking staan van Uworx overdragen aan de Opdrachtgever, dan wel deze gegevens vernietigen.
   
 3. Uworx heeft het recht om de Opdrachtgever en haar Medewerkers de toegang tot het Uworx-platform geheel of gedeeltelijk op te schorten indien:
  (i) de Opdrachtgever openstaande facturen na aanmaning niet heeft betaald;
  (ii) de Opdrachtgever en/of een Medewerker niet in overeenstemming met deze Overeenkomst heeft gehandeld.

   

11. PERSOONSGEGEVENS EN VERWERKINGSACTIVITEITEN

De Partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de gegevensverwerkingsovereenkomst die een integraal onderdeel van deze Overeenkomst uitmaakt. 

 

12; OVERIGE BEPALINGEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 22 mei 2023.
   
 2. Deze Algemene Voorwaarden en haar bijlagen bepalen de rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot het voorwerp ervan. 
   
 3. Uworx is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, en dit door de Opdrachtgever via het Uworx-platform of per email op de hoogte te stellen van de nieuwe versie. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, zal hij Uworx hiervan binnen een termijn van 7 kalenderdagen volgend op de datum waarop de Opdrachtgever in kennis werd gesteld van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden per email aan5info@uworx.be op de hoogte stellen en motiveren waarom de gewijzigde versie voor de Opdrachtgever niet aanvaardbaar zijn. Behoudens andersluidende bepaling, zijn voor het overige andere wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door beide Partijen werden ondertekend. Van deze vereiste kan enkel schriftelijk afstand gedaan worden.
   
 4. Behalve voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst voorzien, zal afstand van rechten door één der Partijen of de omstandigheid dat één der Partijen geen vordering instelt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige bepaling van deze Overeenkomst, geen afstand van rechten ter zake van een volgende toerekenbare tekortkoming inhouden of in enigerlei opzicht de rechtskracht van die bepaling aantasten. Een Partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk en aangetekend wordt meegedeeld. 
   
 5. In geval van overmacht zal de uitvoering van deze Overeenkomst worden opgeschort. De Partij die zich op overmacht beroept dient deze te bewijzen en de andere Partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de opschorting meer dan 15 werkdagen heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze ten minste 15 werkdagen zal duren, kan de Opdrachtgever de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder daarbij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.
   
 6. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst geen gevolgen hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan. Deze laatste bepalingen blijven dus onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich ertoe de nietige of niet-uitvoerbare bepalingen te vervangen door andere bepalingen of uitvoeringsmaatregelen waarbij zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de Partijen wordt verwezenlijkt.
  ​​​​​​​
 7. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden naar Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zijn bevoegd om van enig geschil kennis te nemen. In eerste instantie zullen Partijen trachten om een minnelijke oplossing te bekomen.

 

UITZENDKRACHTOVEREENKOMST VERSIE 22 MEI 2023 
 

 1. VOORWERP EN TOEGANG TOT HET UWORX-PLATFORM 

  1.1 Het Uworx-platform is een online systeem en applicatie die door werkkrachten, werkgevers en opdrachtgevers kan worden gebruikt voor het verwerken en uitvoeren van interimopdrachten. Gelet op de functionaliteiten van het Uworx-platform en de aard van de gegevens die hierop worden verwerkt, dienen gebruikers zich akkoord te verklaren met de bepalingen van deze Uitzendkrachtsovereenkomst om gebruik te maken van het Uworx-platform. 

  1.2 Deze Uitzendkrachtsovereenkomst wordt afgesloten tussen enerzijds PHC BV, met maatschappelijke zetel te Kapelanielaan 8, 9140 Temse, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0821.648.693 (hierna: “Uworx”) en u / de uitzendkracht, die opdrachten zal uitvoeren in naam en voor rekening van Uworx (hierna “Opdrachten”) bij klanten van Uworx (hierna: “Opdrachtgevers”) door gebruik te maken van het Uworx-platform (hierna: het “Uworx-platform”). 
   

 2.  GEBRUIK VAN HET UWORX-PLATFORM 

  2.1 Uworx verleent de uitzendkracht een herroepbare, opzegbare, niet-exclusieve gebruikslicentie van beperkte duur om gebruik te maken van het Uworx-platform, en meer bepaald deze modules die door Uworx werden geactiveerd en beschreven zijn in uw gebruikersprofiel. Deze overeenkomst is van kracht zolang u door als geautoriseerde uitzendkracht een profiel op het Uworx-platform hebt. 

  2.2 Dit gebruiksrecht is strikt persoonlijk, en u erkent dat u het Uworx–platform enkel zal gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden, in het kader van de Opdrachten die u uitvoert. Het is niet toegestaan om het Uworx-platform te gebruiken voor (i) het bekomen van contactgegevens van derde partijen, (ii) het laten uitvoeren van opdrachten door andere personen dan diegene zoals aangegeven in het gebruikersprofiel en (iii) commerciële doeleinden van derde partijen anders dan de Opdrachtgevers.

  2.3 U zal zich bij het gebruik van het platform gedragen als een normaal en voorzichtig persoon en te allen tijde de netiquette (algemene beleefdheidsregels op het internet) respecteren.

  2.4 U erkent dat u uw persoonlijke toegangscode confidentieel zal houden en deze niet aan derden zal doorgeven. Contacteer Uworx op support@uworx.com indien u vermoedt dat uw persoonlijke toegangscode niet langer confidentieel is. 

  2.5 De uitzendkracht is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de hardware en software die nodig is om gebruik te maken van het Uworx-platform zoals gedocumenteerd in de FAQ die kan worden geraadpleegd op: [link FAQ]. De uitzendkracht is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig updaten van de software en hardware die nodig is om gebruik te maken van het Uworx-platform alsook de updates van het Uworx-platform door te voeren. Uworx heeft het recht om de minimum-hardware en -software-vereisten zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. 

  2.6 De uitzendkracht is exclusief verantwoordelijk voor de correcte ingave, controle en het bijwerken van diens persoonsgegevens op het Uworx-platform. Uworx is niet aansprakelijk voor enige gebreken in de uitvoering van haar verplichtingen tegenover de uitzendkracht in deze overeenkomst of de Arbeidsovereenkomst indien deze het gevolg zijn van de incorrecte ingave of het niet up-to-date houden van deze gegevens.

  2.7 De uitzendkracht waarborgt dat de gegevens die deze aan Uworx via het platform verstrekt accuraat, actueel, waarheidsgetrouw en correct zijn. De uitzendkracht waarborgt in het bijzonder dat de volgende (niet-limitatieve) lijst van gegevens in overeenstemming met dit artikel worden ingevoerd:

 • Alle gegevens die betrekking hebben op de identiteit van de uitzendkracht waaronder maar niet beperkt tot naam, domicilie, rijksregisternummer, geboortedatum, -land en -plaats;

 • Alle gegevens die betrekking hebben op de lopende of toekomstige Arbeidsovereenkomsten van de uitzendkracht waaronder meer niet beperkt tot het arbeidsstatuut (flexi-jobber, jobstudent) en het studentencontingent (aantal beschikbare uren);

 • Alle medische gegevens die noodzakelijk zijn in de kader van de veiligheid van de uitzendkracht in de uitvoering van Arbeidsovereenkomsten.

De uitzendkracht erkent en aanvaardt dat het invullen van gegevens in strijd met de verplichtingen die op de uitzendkracht rusten, aanleiding kan geven tot terugvorderingen of bijkomende heffingen van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen ten gevolge van de uitvoering van de Arbeidsovereenkomsten en zal UWORX schadeloos stellen voor enige schade die uit de een inbreuk op dit artikel voortvloeit waaronder maar niet beperkt tot schadeclaims van derde partijen, bijkomende heffingen, terugvorderingen en boetes van overheidsinstanties en de werkuren die nodig zijn om de fout van de uitzendkracht te verhelpen. 

2.5 De uitzendkracht erkent dat hij of zij zelf zal instaan voor het maken van minstens één kopie van de door hem via het Uworx-platform ter beschikking gestelde gegevens. 

 

 1. OPDRACHTEN

  3.1 De uitzendkracht erkent, door het ondertekenen van onderhavig document, op de hoogte te zijn van het feit dat de Arbeidsovereenkomsten die hem door Uworx zullen worden voorgesteld, arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid zijn, gesloten conform de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, alsook conform de collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op dit type arbeidsbetrekking.

  3.2 De uitzendkracht verbindt zich ertoe om de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid uiterlijk op het tijdstip dat deze in dienst treedt (elektronisch) te ondertekenen, overeenkomstig art. 8 §2 van de wet van 24.07.1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. 

  3.3 De uitzendkracht verbindt zich er eveneens toe om in het geval van een papieren arbeidsovereenkomst een origineel ondertekend exemplaar van deze arbeidsovereenkomst te bezorgen aan Uworx voor de aanvang van de tewerkstelling bij de Opdrachtgever. Als het aanbod van arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid door de uitzendkracht niet voor het voorziene begintijdstip van de tewerkstelling bij de Opdrachtgever, elektronisch ondertekend werd of in het geval van een papieren arbeidsovereenkomst ondertekend terug aan Uworx werd bezorgd én er door de Uworx ter uitvoering van dat aanbod van arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid geen prestaties werden aangevat bij de Opdrachtgever op het voorziene begintijdstip, dan vervalt het aanbod van arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. 

  3.4 Bij een arbeidsongeval dient de uitzendkracht onmiddellijk telefonisch het plaatselijk Uworx-kantoor te verwittigen en de Opdrachtgever waar hij of zij wordt tewerkgesteld. Voor zover de gezondheidstoestand dit toelaat, dient de uitzendkracht de nodige documenten eerst te komen afhalen in het plaatselijk Uworx-kantoor vooraleer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan voor de behandeling van de kwetsuren. 

  3.5 Bij ziekte of afwezigheid dient de uitzendkracht Uworx in ieder geval vóór het aanvangsuur telefonisch te verwittigen en/of zelf de Opdrachtgever te verwittigen in overeenstemming met de voorschriften zoals opgenomen in het arbeidsreglement. In geval van ziekte moet het doktersbriefje op het Uworx-kantoor worden afgeleverd binnen de 48 uren na de aanvang van het ziekteverlet.

  3.6 Bij afwezigheid op het werk om eender welke reden, dient de uitzendkracht het Uworx-kantoor te verwittigen tussen 8u30 en 9u30 en/of zelf het bedrijf waar hij of zij wordt tewerkgesteld telefonisch op de hoogte te stellen overeenkomstig de voorschriften zoals opgenomen in het arbeidsreglement. 

  3.7 De uitzendkracht erkent te zijn ingelicht over het feit dat er een minimale forfaitaire bedrijfsvoorheffing van 11,11% moet worden toegepast op de lonen die eventueel door de Uworx verschuldigd zullen zijn. Er zal standaard een bedrijfsvoorheffing van 18% toegepast worden op de lonen die eventueel door Uworx verschuldigd zullen zijn. Op vraag van de uitzendkracht kan er een hogere of lagere bedrijfsvoorheffing worden toegepast.
   

 2. VERTROUWELIJKHEID 

De uitzendkracht zal alle informatie over Uworx, het Uworx-platform als andere (eind)gebruikers die hij door het gebruik van het Uworx-platform verwerft, als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden overmaken die geen toestemming hebben gekregen om kennis te nemen van de informatie. 
 

 1. INBREUKEN 

  5.1 Het is de uitzendkracht niet toegelaten om het Uworx- platform te gebruiken om inbreuken te plegen op enige wettelijke bepaling. In het bijzonder, doch niet uitsluitend, is het de uitzendkracht niet toegelaten om:

 2. moedwillig foute gegevens in te geven in het Uworx-platform of een inbreuk te begaan op artikel 2.7 van deze Overeenkomst;

 3. enige handeling te stellen waarvan de uitzendkracht weet of zou moeten weten dat zij nadelige gevolgen voor de werking van het Uworx-platform en/of andere (eind)gebruikers kan veroorzaken;  

 4. proberen toegang te verkrijgen tot de databases, diensten en modules van het Uworx-platform waarvoor de uitzendkracht geen toestemming heeft verkregen, al dan niet door het (trachten te) omzeilen van de door Uworx aangebrachte beveiliging; 

 5. proberen toegang te verkrijgen tot computers of computersystemen zonder daarvoor toestemming te hebben (Hacking); massaal versturen van ongewenste e-mails of berichten met dezelfde inhoud (Spamming) of het uploaden van virussen of andere schadelijke software;

 6. aanstootgevende, opruiende, kwetsende, racistische en discriminerende boodschappen alsook bedreigingen te verspreiden, zowel naar andere (eind)gebruikers als met betrekking tot derden; 

 7. informatie die strijdig is met de goede zeden of openbare orde op te stellen of te verspreiden; auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming te verspreiden; een kopie van het platform te maken of lokaal op te slaan; het Uworx-platform te decompileren, te demonteren of op enige andere manier in waarneembare vorm te realiseren; wijzigingen aan te brengen aan het Uworx-platform; 

 8. het Uworx-platform voor andere doeleinden te gebruiken dan die omschreven in de artikel 2.2.

  5.2 Uworx heeft het recht om (i) gegevens die in strijd zijn met artikel 4.1 zonder voorafgaande melding van het Uworx-platform te verwijderen of niet langer ter beschikking te stellen, en/of (ii) de uitzendkracht die in strijd handelt met deze bepalingen de toegang tot het Uworx- platform zonder voorafgaande melding geheel of gedeeltelijk op te schorten of op te heffen. Een inbreuk zoals opgenomen in artikel 4.1 is een ernstige tekortkoming in de zin van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet die elke verdere samenwerking definitief onmogelijk maakt en aanleiding kan geven tot de onmiddellijke beëindiging van lopende Arbeidsovereenkomsten. 

  5.3 Uworx zal desgevallend melding maken van een inbreuk aan de bevoegde autoriteiten en instanties, waarbij Uworx steeds de volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek. 


  6. AANSPRAKELIJKHEID

  6.1 Uworx kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van enige schade, direct dan wel indirect die de uitzendkracht zou lijden ten gevolge van het gebruik van het Uworx-platform wanneer de uitzendkracht diens verplichtingen niet is nagekomen indien de schade het gevolg is van de gebrekkige uitvoering van de verplichtingen van de uitzendkracht.

  6.2 
  De uitzendkracht is verplicht alle directe en indirecte schade die zij/hij door opzet, schuld of nalatigheid toebrengt, te vergoeden. 

 

 1.  INTELLECTUELE EIGENDOM 

  7.1 Alle intellectuele rechten met betrekking tot het Uworx-platform behoren exclusief toe aan Uworx en haar licentiegevers. 

  7.2 De uitzendkracht verklaart dat deze het recht heeft om de gegevens die hij via het Uworx-platform verwerkt te reproduceren en/of mee te delen, alle in de ruimste zin van het woord. 

  7.3 De uitzendkracht vrijwaart Uworx dan ook voor alle aanspraken die een derde op deze gegevens kan maken, alsook enige schade die hieruit voortvloeit. 

 

 1. PRIVACY 

Uworx verwerkt persoonsgegevens zoals aangegeven in haar Privacybeleid, dat beschikbaar is via de privacy policy.

 

Aangegaan door en tussen

 1. PHC BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht handel drijvend onder de naam UWORX, met maatschappelijke zetel op het adres Kapelanielaan 8, 9140 Temse, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer BE0821.648.693, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Nikolaas Andries in zijn hoedanigheid van bestuurder;

hierna: "UWORX" genoemd;

EN

 1. De "Opdrachtgever" zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst; 

hierna gezamenlijk ook "Partijen" of, afzonderlijk, "Partij" genoemd;

 

OVERWEGINGEN:

 

 1. UWORX is een bedrijf met een erkende expertise in het uitvoeren van interimopdrachten;
   
 2. Opdrachtgever wenst zulke interimdiensten af te nemen. Opdrachtgever en UWORX zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waar UWORX de Opdrachtgever toegang verleent tot het Uworx-platform en alle bijhorende dienstverlening uitvoert zoals beschreven in de overeenkomst van tussen Opdrachtgever en UWORX (hierna: de “Hoofdovereenkomst”);
   
 3. In het kader van de diensten die door UWORX worden verleend, verwerken UWORX en de Opdrachtgever persoonsgegevens van betrokkenen die solliciteren via het Uworx-platform voor bepaalde Opdrachten, interimopdrachten in naam en voor rekening van UWORX bij de Opdrachtgever uitvoeren alsook betrokkenen die als medewerker van de Opdrachtgever toegang hebben tot het Uworx-platform;
   
 4. Partijen in onderling overleg het Uworx-platform hebben opgezet waar persoonsgegevens worden verwerkt en afhankelijk van de persoonsgegevens die worden verwerkt verwerker dan wel gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn in de zin van artikel 26 AVG;
   
 5. Iedere Partij zal op haar beurt deze persoonsgegevens verwerken voor de in deze Overeenkomst bepaalde doeleinden. Voor wat betreft de definitie van “persoonsgegeven”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerker”, “toezichthoudende autoriteit” en “verwerking” wordt verwezen naar de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679’ (hierna de: “AVG”);
   
 6. Beide partijen bepalen behoudens wanneer expliciet anders werd overeengekomen gezamenlijk het doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens die gedurende de Hoofdovereenkomst plaatsvinden; deze doelen en middelen worden hierin nader omschreven of anderszins schriftelijk door en tussen de Partijen vastgelegd en als bijlage bij deze Overeenkomst gevoegd;
   
 7. De Partijen wensen, mede gelet op de vereiste uit artikel 26, hun rechten en plichten met betrekking tot deze activiteiten en de betrokkenen vast te leggen middels deze verwerkingsovereenkomst (hierna de: “Overeenkomst”);
   
 8. Deze Overeenkomst maakt een integraal onderdeel uit van de Hoofdovereenkomst;

   

ARTIKEL 1: VOORWERP

 1. Verwerkingsactiviteiten – De Verwerkingsactiviteiten die de Partijen uitvoeren, en hun respectievelijke rollen in zulke Verwerkingsactiviteiten, zijn beschreven in Bijlage 1. UWORX is gerechtigd haar verwerkingsactiviteiten met betrekking tot de persoonsgegevens te wijzigen mits kennisgeving aan de Opdrachtgever en in acht name van de rechten van betrokkenen.
   
 2. Categorieën van Persoonsgegevens – De persoonsgegevens en de inhoud daarvan die door de Partijen worden verwerkt, worden beschreven in Bijlage 1. UWORX is gerechtigd haar het aantal en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen mits kennisgeving aan de Opdrachtgever en in acht name van de rechten van betrokkenen.
   
 3. Doel van de verwerking – De Partijen voeren de verwerkingsactiviteiten uit in het kader van de doelen zoals bepaald in Bijlage 1. De Partijen verbinden zich ertoe in de situatie waar ze co-verwerkingsverantwoordelijke zijn geen persoonsgegevens te verwerken voor enig ander doel dan het overeengekomen doel, met inbegrip van haar eigen doelstellingen of deze van derden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. 

   

ARTIKEL 2: VERWERKINGSACTIVITEITEN
 

 1. UWORX zal de overeengekomen verwerkingsactiviteiten verrichten zoals uiteengezet in Bijlage 1, met inbegrip van eventuele nevenactiviteiten die in dat kader noodzakelijk of nuttig zijn, rekening houdend met de voorwaarden van de Hoofdovereenkomst die door en tussen Partijen is gesloten in het kader waarvan zij deze Overeenkomst hebben gesloten.
   
 2. UWORX is eveneens gerechtigd met betrekking tot de persoonsgegevens waarvoor ze co-verwerkingsverantwoordelijke is bijkomende verwerkingsactiviteiten te verrichten voor zover dit verenigbaar is met het overeengekomen doel. Hierbij zal UWORX rekening houden met de manier waarop de gegevens werden verzameld, de redelijke verwachtingen van de betrokkene, de aard van de gegevens en de gevolgen van de verwerkingsactiviteiten voor de betrokkene. Voor deze verwerkingsactiviteiten wordt UWORX exclusief verwerkingsverantwoordelijke, Opdrachtgever draagt voor zulke verwerkingsactiviteiten geen enkele aansprakelijkheid.
   
 3. UWORX zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens:
  1. ten gevolge van onjuiste instructies van de Opdrachtgever of één of meerdere door haar aangestelde derden;
  2. ten gevolge van onjuiste invoer van persoonsgegevens door de betrokkene of door de Opdrachtgever;
  3. ten gevolge van gegevens die niet regelmatig werden geupdate door de betrokkene of de Opdrachtgever.
    
 4. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat UWORX gerechtigd is om de middelen, met inbegrip van de essentiële middelen, van de verwerkingsactiviteiten te bepalen. De middelen van de verwerkingsactiviteiten zullen aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld via het gegevensverwerkingsregister van UWORX. Indien Opdrachtgever meent dat een middel, of een wijziging in één van de middelen, aanleiding geeft of kan geven tot een inbreuk op de wetgeving welke van toepassing is op de Partijen, en in het bijzonder de AVG, zal zij UWORX hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Deze communicatie bevat minstens het middel waarvan sprake is en de verwijzing naar de relevante wettelijke bepaling. Bij gebreke aan zulke communicatie binnen de vijf (5) werkdagen na de laatste publicatie van het gegevensverwerkingsregister, wordt Opdrachtgever geacht het middel te hebben aanvaard. 
   
 5. De Partijen zullen passende en beveiligde communicatiekanalen implementeren om te verzekeren dat enige instructies, aanwijzingen en andere mededelingen betreffende de persoonsgegevens goed worden ontvangen. De Partijen informeren elkaar over de identiteit en contactgegevens van de Data Protection Officer, Single Point of Contact en back-up waarmee de partijen contact dienen op te nemen, alsook iedere wijziging in de contactgegevens van bovengenoemde personen. Deze informatie wordt gevoegd als Bijlage 2
   
 6. De Opdrachtgever is verplicht haar eigen gegevensverwerkingsbeleid, de contactgegevens van de DPO en het adres van de maatschappelijke zetel te publiceren op de daartoe bestemde kanalen van het Uworx-platform.
   
 7. Met betrekking tot doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte of een internationale organisatie zullen Partijen steeds een voorafgaand schriftelijk akkoord sluiten, tenzij een op de Partijen van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hen tot verwerking verplicht. In dat laatste geval stellen de Partijen elkaar, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijke voorschrift, tenzij de wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
   
 8. Voor elke doorgifte van persoonsgegevens door één van de Partijen aan een ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte die niet onder een door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluit valt, gelden de voorwaarden van de Standard Contractual Clauses, zoals bekendgemaakt in het besluit van de Europese Commissie van 4 Juni 2021 (Besluit 2021/94/EC), of andere mechanismen waarin de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving voorziet.
   
 9. Iedere Partij verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet onrechtmatig worden gebruikt of niet door een onbevoegde derden worden verkregen. Iedere Partij verklaart en waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op locaties die Iedere Partij verbindt zich daarnaast ertoe om op eerste verzoek mee te delen in welke landen welke verwerkingsactiviteiten plaatsvinden. 


 

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat zij UWORX toegang dient te verlenen tot bepaalde relevante informatie met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten en -eisen van de Opdrachtgever ten aanzien van de verwerkingsactiviteiten. Opdrachtgever verklaart en garandeert dat zij, wanneer vereist, haar volledige medewerking zal verlenen aan de uitvoering door verwerkingsactiviteiten uit hoofde van deze overeenkomst en UWORX zal voorzien van alle informatie die daartoe noodzakelijk is.


 

ARTIKEL 4: SUBVERWERKERS

 1. UWORX is gerechtigd om bij het gebruik van het Uworx-platform één of meerdere subverwerkers aan te stellen.
   
 2. UWORX waarborgt dat de door haar aangestelde subverwerkers passende technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in artikel 1.5. heeft genomen om de verwerkingsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met deze Overeenkomst. 
   
 3. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs bezwaar heeft tegen een subverwerker zal de Opdrachtgever UWORX hiervan per e-mail in kennis stellen binnen de vijf (5) werkdagen na de laatste publicatie van het gegevensverwerkingsregister. Bij gebreke aan een schriftelijk bezwaar binnen deze termijn wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de aanstelling van de subverwerker.
   
 4. Opdrachtgever heeft het recht om UWORX te verzoeken om een actuele lijst van subverwerkers over te maken. Deze lijsten bevatten ten minste (i) de naam van elke subverwerker, (ii) de geografische locatie(s) van de verwerkingsactiviteiten, (iii) de Single Point of Contact van subverwerker, en (iv) de verwerkingsactiviteiten die aan elke subverwerker worden uitbesteed.


 

ARTIKEL 5. BEVEILIGINGSINCIDENTEN EN DATALEKKEN

 1. Iedere Partij zal de andere partij onmiddellijk – doch uiterlijk binnen 72 uur – gedetailleerd op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. 
   
 2. Bij de in artikel 5.1. bedoelde melding geeft de Partij alle informatie die de andere Partij nodig heeft om te voldoen aan haar verplichtingen onder artikel 33/34 AVG, waaronder (indien mogelijk):

 

 1. de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de oorzaak, de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
 2. de naam en de contactgegevens van de Data Protection Officer, of bij gebreke hieraan de Single Person of Contact van de Partij, de back-up en desgevallend een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 3. desgevallend, de naam en de contactgegevens van de Data Protection Officer, of bij gebreke hieraan de Single Person of Contact van de subverwerker bij wie het beveiligingsincident zich voordeed;
 4. de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 5. de maatregelen die zijn voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
   
 6. De Partij die met betrekking tot de Verwerkingsactiviteit verwerkingsverantwoordelijke is, is verantwoordelijk om de toezichthoudende autoriteit en / of de betrokkenen wiens persoonsgegevens zijn gelekt ten gevolge van een beveiligingsincident te informeren. Partijen zullen hun respectievelijke rollen met betrekking tot de Verwerkingsactiviteiten steeds vooraf verifiëren en de inhoud van deze communicatie in onderling overleg overeenkomen. 

 

 

ARTIKEL 6. RECHTEN VAN BETROKKENEN
 

 

 1. Partijen zullen elkaar bijstaan en de nodige informatie verschaffen indien een betrokkene bij één van de Partijen diens rechten (recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar) zoals opgenomen in artikelen 15 tot 22 van de AVG uitoefent. Voorafgaand aan de behandeling van het verzoek van de betrokkene zal de Partij bij wie het verzoek werd gedaan, de andere Partij schriftelijk op de hoogte brengen van het verzoek. Deze communicatie bevat minstens de naam van de betrokkene, de redenen van het verzoek en de rechten welke de betrokkene wenst uit te oefenen. De andere Partij zal binnen de vijf (5) werkdagen overgaan tot het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie waarover zij beschikt met betrekking tot het verzoek. Partijen zullen in onderling overleg bepalen hoe zij zullen voldoen aan het verzoek van de betrokkene, rekening houdend met hun respectievelijke rollen met betrekking tot de Verwerkingsactiviteit.
   
 2. De Partijen verbinden zich ertoe de betrokkene alle informatie zoals opgenomen in de artikelen 13 en 14 van de AVG te verstrekken in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm. De informatie wordt kosteloos verstrekt en in duidelijke en eenvoudige taal. UWORX stelt deze informatie ter beschikking op de daartoe bestemde kanalen van het Uworx-platform.
   
 3. Indien een betrokkene een verzoek tot verwijdering indient, heeft iedere Partij voor zover zij co-verwerkingsverantwoordelijke is, het recht om zich te verzetten tegen deze verwijdering indien de Partij een legitiem belang aantoont om zich te verzetten tegen het verzoek. De Partij zal in zulk verzet verwijzen haar legitiem belang staven met verwijzing naar de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
   
 4. Partijen zullen in onderling overleg de essentiële elementen, in het bijzonder wat betreft de uitoefening van de rechten van betrokkenen, uit deze Overeenkomst beschikbaar stellen aan de betrokkenen.


 

ARTIKEL 7. TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, GERECHTELIJKE INSTANTIES EN OVERHEIDSINSTANTIES
 

 1. Iedere Partij zal de andere Partij onverwijld op de hoogte stellen van elk verzoek, bevel, onderzoek of dagvaarding door een toezichthoudende autoriteit of bevoegde nationale overheids- of gerechtelijke autoriteit gericht aan zulke Partij (voor zover en voor zover een dergelijk specifiek verzoek, bevel, onderzoek of dagvaarding door hen is doorgegeven), met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt of van gegevens en/of informatie die met een dergelijke verwerking verband houden.
   
 2. De Partijen verlenen elkaar en haar subverwerker(s) de bijstand die nodig is om te voldoen aan het verzoek, bevel, onderzoek of dagvaarding gericht aan de Partij of haar subverwerker(s) door een bevoegde toezichthoudende autoriteit, nationale overheids- of gerechtelijke autoriteit.

   

ARTIKEL 8. INFORMATIEVERPLICHTING EN AUDIT
 

 1. Iedere Partij stelt binnen de tien (10) werkdagen na schriftelijk verzoek van de andere Partij alle informatie ter beschikking om de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst aan te tonen.
   
 2. De verzoekende Partij heeft in ieder geval het recht om een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van de verwerkingsactiviteiten van andere Partij wanneer: 
   

(i) er zich een beveiligingsincident of datalek heeft voorgedaan; of

(ii) er een concreet vermoeden bestaat van een foutieve of frauduleuze verwerking van persoonsgegevens. Dit vermoeden zal schriftelijk worden toegelicht aan de onafhankelijke derde voorafgaand aan de audit.
 

 1. De audit zal op zijn vroegst vijf (5) werkdagen na de kennisgeving plaatsvinden, en in ieder geval tijdens de normale kantooruren van de desbetreffende Partij.
   
 2. De desbetreffende Partij zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen. De onafhankelijke derde zal alle passende maatregelen nemen om eventuele door de controle veroorzaakte belemmeringen voor het dagelijks functioneren van de desbetreffende Partij of de door deze Partij verrichte diensten tot een minimum te beperken.
   
 3. Indien de audit aantoont dat de Partij niet voldoet aan de tussen Partijen overeengekomen afspraken, de en/of de door de Partij gecommuniceerde technische en/of organisatorische maatregelen, zal deze Partij onverwijld de nodige stappen nemen om haar activiteiten, technische omgeving en maatregelen in lijn te brengen met bovenstaande. Partijen zullen een tijdschema voor de uitvoering van dit plan overeenkomen om de in de audit aan het licht gekomen tekortkomingen te verhelpen.
   
 4. De kosten van de audit, met inbegrip van redelijke juridische kosten, worden door verzoekende Partij gedragen. Indien de audit aantoont dat desbetreffende Partij niet voldoet aan de voorwaarden voor een rechtmatige verwerking in overeenstemming met AVG en / of de bepalingen in deze Overeenkomst, zal deze Partij de kosten van de audit dragen.


 

ARTIKEL 9. PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)
 

 1. Partijen verlenen elkaar desgevraagd bijstand indien zij een beoordeling wensen te maken van het effect van de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst (“PIA”).
   
 2. Partijen verlenen desgevraagd bijstand aan elkaar indien naar aanleiding van een PIA een raadpleging van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of enig andere toezichthoudende autoriteit plaatsvindt.
   
 3. De kosten van deze bijstand, inclusief alle redelijke kosten met betrekking tot juridische bijstand, worden gedragen door de Partij die het voorwerp is van de bovengenoemde raadpleging.


 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
 

 1. Beide Partijen zijn slechts aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden schade of opgelegde administratieve boete als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen onder de AVG die specifiek op deze Partij betrekking hebben.
   
 2. De aansprakelijkheid van beide Partijen is beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van gevolgschade of gederfde winst.
   
 3. Niettegenstaande fraude of ernstige fout, zal de aansprakelijkheid van UWORX worden beperkt tot het bedrag van EUR 10.000.

   

ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING
 

 1. Elke Partij verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst zou ontvangen, met inbegrip van de persoonsgegevens en de verwerking ervan, met de grootste vertrouwelijkheid te behandelen. Elke partij waarborgt de vertrouwelijkheid met maatregelen die niet minder omvangrijk zijn dan de maatregelen die zij zelf gebruikt ter bescherming van haar eigen vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens.
   
 2. Iedere Partij zorgt ervoor dat de toegang tot, de inzage in, de verwerking en de verstrekking van persoonsgegevens alleen plaatsvindt in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel en het “need-to-know”-beginsel, bijgevolg zullen de persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan de personen voor wie deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.


 

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 

Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst houdt een overdracht in van enige intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere, in het bijzonder met betrekking tot enige intellectuele eigendomsrechten die al dan niet betrekking hebben op persoonsgegevens of systemen en databanken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door en tussen Partijen in een bijlage bij deze Overeenkomst, onder verwijzing naar dit artikel.

 

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN
 

 1. Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide Partijen en vervangt volledig enige verwerkingsovereenkomst die op dat ogenblik in voege was tussen Partijen dan wel enige bepaling of afspraak omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
   
 2. Deze Overeenkomst is een deelovereenkomst, horende bij de Hoofdovereenkomst en de Algemene Voorwaarden; de geldigheid van deze Overeenkomst is onlosmakelijk verbonden aan de geldigheid van de Hoofdovereenkomst.
   
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat de Hoofdovereenkomst tussen UWORX en Opdrachtgever van kracht is. Indien de Hoofdovereenkomst wordt beëindigd, eindigt ook deze Overeenkomst, met uitzondering van de bepalingen die gezien hun aard geacht worden na beëindiging te blijven gelden.
   
 4. Opzegging van de onderhavige Overeenkomst kan geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding, tenzij deze opzegging het gevolg was van de beëindiging van de deze Overeenkomst wegens fout van één van de Partijen.
   
 5. Deze Overeenkomst kan slechts met schriftelijke instemming van beide Partijen worden gewijzigd.
   
 6. Behalve wanneer expliciet anders bepaald in deze Overeenkomst, kunnen alle schriftelijke kennisgevingen die vereist of toegestaan zijn krachtens deze Overeenkomst per e-mail worden gedaan, met dien verstande dat een kennisgeving van fout, verzuim, beëindiging of voorgestelde beëindiging alleen per e-mail en per aangetekende zending, met ontvangstbevestiging met vermelding van de inhoud aan de Partij wordt gedaan. Deze kennisgeving dient te worden verzonden aan de volgende adressen, of op een ander adres dat die Partij, door middel van een schriftelijke kennisgeving, kan hebben aangegeven:
   

indien aan UWORX, aan:

op hetzelfde adres als vermeld in de preambule

 

indien aan Opdrachtgever, aan: 

op hetzelfde adres als vermeld in de desbetreffende pagina op het Uworx-platform.
 

 1. Indien enig deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet- afdwingbaar wordt bevonden, zal het overige deel van deze Overeenkomst geldig en afdwingbaar zijn alsof een dergelijke bepaling daarin niet was opgenomen. Partijen zullen de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die, voor zover wettelijk mogelijk, het best aansluit bij het vooropgestelde doel van de Overeenkomst en de initiële wensen van de Partijen indien zij dit bij het sluiten van deze Overeenkomst in overweging hadden genomen.
   
 2. De Partijen zullen te goeder trouw trachten elk geschil op te lossen overeenkomstig de volgende procedures:
   

Indien een geschil ontstaat, komen de vertegenwoordigers van beide Partijen op verzoek van de meest gerede Partij bijeen om te trachten dit geschil op te lossen. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken om binnen 10 kalenderdagen een vergadering bijeen te roepen op een onderling overeengekomen tijdstip en plaats, of, indien een vergadering in persoon niet uitvoerbaar is, andere communicatiemethoden aan te geven die kunnen worden gebruikt.

 

Indien en voor zover een geschil niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de vergadering opgelost is, zijn de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, uitsluitend bevoegd om elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst.
 

 1. Deze Overeenkomst, alle wijzigingen en bijlagen ervan en alle geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. 

 

***Overeengekomen op datum van ondertekening en opgemaakt in twee (2) exemplaren waarvan elke partij erkent een (1) ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
 

VOOR UWORX VOOR Opdrachtgever
 

Naam:

Functie:

Datum:

Handtekening:

 

Download hier de extra bijlagen (1&2)

Download de app